Reklamace

5.  Práva z vadného plnění - reklamace

Naší snahou je spokojený zákazník, který může mít radost z používání nabízených výrobků a jistotu, že v případě neočekávané závady je tato vyřešena k jeho spokojenosti a pokud možno co nejrychleji.

5.1. Práva upravující vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem při koupi movité věci se řídí podle platného Občanského zákoníku oddíl "Koupě". Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5.5. Uplatnění práv z vadného plnění a záruka za jakost se řídí Občanským zákoníkem oddíl "Práva z vadného plnění " a "Záruka za jakost".

5.6. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydáno písemné potvrzení (záruční list) platné v České republice, který vymezuje rozsah a dobu trvání povinnosti z vadného plnění. Podle §2166 odst.3 Občanského zákoníku - Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5.7. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, prosíme, co nejdříve proveďte kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti. V případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.

5.8. Po vybalení zboží a před jeho prvním použití výrobek prohlédněte, zda nevykazuje zjevné závady.

5.9. V případě zjištění závady nás prosím neodkladně kontaktujte, abychom mohli začít co nejrychleji řešit vzniklou situaci k Vaší spokojenosti.

Podle občanského zákoníku § 2099:

(1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(2) Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Podle občanského zákoníku § 2100:

(1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(2) Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Podle občanského zákoníku § 2101:

(1) Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

(2) Odstavec 1 platí obdobně i pro vady dokladů.

Podle občanského zákoníku § 2102:

(1) Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

(2) Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se odstavec 1 obdobně.

Podle občanského zákoníku § 2103:

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Podle občanského zákoníku § 2104 :

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Podle občanského zákoníku § 2105:

(1) Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

(2) Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Podle občanského zákoníku § 2106:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy (pouze pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy např. neodstranitelná vada).

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit (pouze pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy - např. neodstranitelná vada).

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Podle občanského zákoníku § 2107:

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Podle občanského zákoníku § 2108:

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Podle občanského zákoníku § 2109:

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Podle občanského zákoníku § 2110:

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.10. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Právo z vadné věci nelze uplatnit, pokud poškození vzniklo:

A) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití

B) opotřebením při běžném používání

C) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem, větrem)

D) a pokud prodávající upozornil na nevhodnost použití prodávané věci a kupující na ní přesto trval.

5.11. Podle Občanského zákoníku § 2111:

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Podle Občanského zákoníku § 2112:

(1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

(2) K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

5.12. Právo z vadného plnění na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu.

5.13. Při uplatnění práva z vadného plnění nás prosím nejprve kontaktujte – u kvalitních výrobků renomovaných firem lze leckdy mnohé vyřešit bez zbytečného zasílání, kdy hrozí riziko poškození vlivem přepravy.

5.14. Pokud budete zasílat zboží zpět naší firmě, zašlete veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a písemné potvrzení (záruční list - pokud je ke zboží dodáván). Výrobek zašlete (nejlépe v originálním obalu) takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při převozu. K zásilce přidejte stručný popis závady, příslušenství nutné k ověření závady a kontaktní informace ( telefon, adresu, e-mail). Vadné zboží nezasílejte dobírkou, výrobky na nichž je uplatňováno právo z vadného plnění nebudou dobírkou přijaty. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným komplikacím v řešení reklamace.

Náklady na přepravu k zákazníkovi u zboží na němž je uplatňováno právo z vadného plnění hradí prodávající.

5.15. Po obdržení vadného zboží Vás budeme ihned kontaktovat a informovat o probíhajícím vyřízení.

5.16. Uplatnění práva z vadného plnění bude dle charakteru závady a požadavků zákazníka řešeno v souladu s ustanovením Občanskéhho zákoníku. 

5.17. Prodávající firma nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se také nevztahuje poskytnutá záruka.